Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (actualizată) cu privire la asociaţii şi fundaţii;

Hotărârea  nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

Legea nr. 51/2016 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (actualizată) a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice  locale;

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ordinul 88/2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

Ordinul 89/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

Ordinul 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

Legea nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice;

HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodogice de aplicare a OUG 109/2011.