Dispozitia nr. 367 din 05.11.2019 Privind numirea d-lui Chircu Andrei Costel în funcţia de execuţie în regim contractual, vacantă, pe perioadă determinată cu timp parţial 4 ore/zi, de Inspector de Specialitate gr. IA, gradaţia 2 din cadrul Serviciului Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism şi Direcţiei Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism

Dispozitia nr. 366 din 05.11.2019 Privind numirea doamnei Buzatu Dana Mihaela în funcţia de execuţie în regim contractual, vacantă, pe perioadă determinată cu timp parţial 4 ore/zi, de Inspector de Specialitate gr. IA, gradaţia 5 din cadrul Serviciului Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism şi Direcţiei Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism

Dispozitia nr. 365 din 04.11.2019 privind  constituirea comisiei pt. evaluarea ofertelor depuse în vederea atribuirii prin Licitaţie deschisă a contractului cu obiectul „Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pt. obiectivul „Reabilitare/modernizare DJ607A – Centura de ocolire Drobeta Turnu Severin – Cerneţi – Valea Copcii – Husnicioara – Peri – Prunişor (E70 – TEN – T)”

Dispozitia nr. 364 din 01.11.2019 privind  constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pt. concursul de promovare în gradul imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcţiei Economice

Dispozitia nr. 363 din 01.11.2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pt. concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacantă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de Inspector clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Investiţii, Lucrări Publice, Administrarea şi Gestionarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene – Direcţia Tehnică – Investiţii, Dezv. Teritorială al aparatului de spec. al C.J.MH, organizat în data de 5 decembrie 2019

Dispozitia nr. 362 din 01.11.2019 privind  numirea doamnei Rîmniceanu Rosemarie Delia în funcţia de execuţie în regim contractual, vacantă, pe perioadă determinată, cu normă întreabă de Inspector de specialitate gr. II, gradaţia 4 din cadrul Serviciului Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism şi Direcţiei Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism

OCTOMBRIE 

 • Dispozitia nr. 361 din 31.10.2019 privind numirea doamnei jr. Ianculescu Doriana Naziana  pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de conducere, vacantă, de Director executiv gradul II din cadrul Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală a aparatului de specialitate al C.J.MH
 • Dispozitia nr. 360 din 31.10.2019 privind  încetarea detaşării d-nei Ianculescu Doriana Naziana  - consilier juridic clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Contencios,Viză de Legalitate – Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
 • Dispozitia nr. 359 din 29.10.2019 privind  deplasarea reprezentanţilor C.J.MH în Belgia,în perioada 18.11.2019-22.11.2019, pt. seminarul tematic nr. 2 şi vizita de studiu din cadrul proiectului WINPOL
 • Dispozitia nr. 358 din 29.10.2019 privind  constituirea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pt. examenul de promovare în grad pe funcţia de execuţie, în regim contractual, de Inspector de specialitate, grad II din cadrul Serviciului Contabilitate, Resurse Materiale, Evidenţa Patrimoniului – Direcţia Economică, organizat în data de 19.11.2019
 • Dispozitia nr. 357 din 25.10.2019 privind convocarea C.J.MH
 • Dispozitia nr. 356 din 23.10.2019 privind numirea d-lui Isuf Constantin Alin pe perioadă nedeterminată, cu normă întreabă, în funcţia publică de conducere, vacantă, de Director executiv gradul II din cadrul Direcţiei Resurse Umane, Administrativ, Informatică şi Administrare Portal al aparatului de specialitate al C.J.MH
 • Dispozitia nr. 355 din 23.10.2019 privind numirea de către Preşedintele C.J.MH a unui reprezentant din cadrul aparatului de specialitate, care să facă parte în calitate de membru din Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Drobeta, pe durata anului şcolar 2019-2020
 • Dispozitia nr. 354 din 23.10.2019 privind încetarea raporturilor de serviciu ale d-lui Isuf Constantin Alin – consilier clasa I, grad superior în cadrul Compartim. Guvernanţă Corporativă,Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Serviciul de Utilităţi Publice – Dir. Tehnică – Investiţii, Dezvoltare Teritorială al aparatului de spec. al C.J. MH, prin acordul părţilor, consemnat în scris
 • Dispozitia nr. 353 din 22.10.2019 privind  virarea de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare în bugetul propriu al jud. pe anul 2019
 • Dispozitia nr. 352 din 21.10.2019 privind prelungirea raporturilor de serviciu ale d-nei Trancă Silvia Iuliana – Director executiv  grad II al  Direcţiei Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism cu C.J.MH
 • Dispozitia nr. 351 din 21.10.2019Privind numirea reprezentantului din cadrul aparatului de specialitate al C.J.MH, în calitate de membru în cadrul Consiliului Consultativ al Agenţiei Judeţene pt. Ocuparea Forţei de Muncă MH
 • Dispozitia nr. 350 din 21.10.2019 privind revocarea membrului numit prin Disp. nr. 162 din 07 februarie 2017 a Preşedintelui C.J.MH, în cadrul Consiliului Consultativ al Agenţiei Judeţene pt. Ocuparea Forţei de Muncă MH
 • Dispozitia nr. 349 din 21.10.2019 privind  majorarea salariului de bază al d-nei ec. Vijulie Maria Loredana  Şef serviciu grad II din cadrul Serv. Buget-Finanţe, Colectarea Creanţelor Bugetare – Dir. Economică, al aparatului de specialitate al C.J.MH, pe perioada exercitării activităţii de control financiar preventive
 • Dispozitia nr. 348 din 17.10.2019 Privind constituirea comisiei de recepţie finală a obiectivului „Modernizare DJ 563A sector int. DJ 606 – int. DC 93 (Slaşoma), km 6 +540 – 8 +740”
 • Dispozitia nr. 347 din 16.10.2019 privind constituirea comisiilor de inventarierea patrimoniului public şi privat al C.J.Mh
 • Dispozitia nr. 346 din 14.10.2019 privind constituirea comisiei de examinare si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior, pe functia de executie, in regim contractual, de Referent grad IA din cadrul Compartimentului Petitii, Arhiva, Relatii cu Publicul, Editare Monitorul Oficial al Judetului, Serviciul Administrafie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii, Directia Juridica, Administratie Publica Locala, organizat in data de 29.10.2019
 • Dispozitia nr. 345 din 14.10.2019 privind constituirea comisiei de examinare si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in clasa pe functia de executie, in regim contractual, de Inspector de specialitate grad II din cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii, Directia Juridica, Administratie Publica Locala, organizat in data de 29.10.2019
 • Dispozitia nr. 344 din 14.10.2019 privind acordarea gradatiei 4 corespunzatoare transei de vechime in munca, domnului LUPU ALEXANDRU - sofer tr.I, gradatia 3 in cadrul Compartimentului Administrativ, Personal de Deservire - Directia Resurse Umane, Administrativ,, Informatica si Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 343 din 14.10.2019 privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 7787/18.07.2017 -prestare servicii de informare si publicitate pentru obiectivul ,,Consolidare, reabilitare si restaurare Muzeul de Arta - Drobeta Turnu Severin"
 • Dispozitia nr. 342 din 10.10.2019 privind indreptarea erorii materiale din cadrul dispozitiei 339/09.10.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 11925 din 11.09.2019 avand ca obiect prestarea de servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului "Reabilitare/Modernizare DJ 607C, DN6- Podeni - Malarisca - Balta (DJ 670), L=37, 157km", Cod SMIS: 117040
 • Dispozitia nr. 341 din 10.10.2019 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor executate in temeiul contractul • nr. 7486/07.06.2019
 • Dispozitia nr. 340 din 09.10.2019 privind modificarea Dispozitiei nr. 41/13.02.2018 referitoare la organizarea controlului financiar preventiv in cadrul Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 339 din 09.10.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 11925 din 06.09.2019 avand ca obiect prestare servicii de inform are si publicitate in cadrul proiectului ,,Reabilitare/Modernizare DJ 607C, DN6- Podeni- Malarica- Balta (DJ 670), L=37, 157km", Cod SMIS: 117040.
 • Dispozitia nr. 338 din 09.10.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 11705 din 06.09.2019 avand ca obiect prestare servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului ,, Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiei Boli lnfectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin", Cod SMIS: 127843.
 • Dispozitia nr. 337 din 09.10.2019  privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publică nr. 11884 din 11.09.2019 avand ca obiect prestare servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului ,,Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, Cod SMIS: 127842
 • Dispozitia nr. 336 din 09.10.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocupirii functiei publice de executie, vacanta, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de Inspector clasa I, grad debutant din cadrul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Public si Privat - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti, organizat in data de 19 noiembrie 2019
 • Dispozitia nr. 335 din 08.10.2019 privind numirea in functia de manager interimar la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin a domnului Serban Anghel lonut
 • Dispozitia nr. 334 din 07.10.2019 privind completarea Dispozitiei nr. 588/18.12.2018 referitoare la constituirea Unitatii de Implementare a proiectului ,,Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiei Boli lnfectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin", finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020
 • Dispozitia nr. 333 din 07.10.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie, vacanta, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de Consilier clasa I, grad asistent din cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, Serviciul de Utilitati Publice - Directia Tehnica-Investitii, Dezvoltare Teritoriala a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti, organizat in data de 13 noiembrie 2019
 • Dispozitia nr. 332 din 07.10.2019 privind completarea Dispozitiei nr. 287/30.08.2019 referitoare la constituirea Unitatii de lmplementare a proiectului ,,Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiilor  Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenţa Drobeta Turnu Severin", finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020
 • Dispozitia nr. 331 din 07.10.2019 privind mutarea definitiva cu repartizarea postului corespunzator functiei publice detinute, a doamnei Istodoroniu Ionela Diana - Inspector, clasa I, grad asistent, gradatia 3 in cadrul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Public si Privat - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
 • Dispozitia nr. 330 din 01.10.2019 cu privire la numirea doamnei ec. Echert Mioara Iordana in functia publica de executie de consilier achizitii publice , clasa I, grad principal din cadrul Biroului Achizitii Publice
 • Dispozitia nr. 329 din 01.10.2019 cu privire la numirea domnului ec. Tiuca Lucian Costin in functia publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad asistent din cadrul Biroului Achizitii Publice
 • Dispozitia nr. 328 din 01.10.2019 cu privire la numirea domnului ec. Radulescu Florin Ciprian in functia publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad asistent din cadrul Biroului Achizitii Publice
 • Dispozitia nr. 327 din 01.10.2019 privind numirea doamnei ec. Vijulie Maria Loredana pe perioada nedeterminată, cu norma intreaga, in functia publica de conducere, vacanta, de sef serviciu gradul Il din cadrul Serviciului de Buget -Finante, Colectarea Creantelor Bugetare, Directia Economica al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 326 din 01.10.2019 privind incetarea raporturilor de serviciu ale doamnei ec. Vijulie Maria Loredana, Consilier clasa I, grad superior in cadrul Serviciului Buget -Finante, Colectarea Creantelor Bugetare - Directia Economica al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti, prin acordul partilor consemnat in scris
 • Dispozitia nr. 325 din 01.10.2019 privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul ,,MODERNIZARE DJ 606 G, SECTOR DN 56C BALTA VERDE-PASAJ PESTE BRATUL GOGOSU KM 0+000-2+300 "
 • Dispozitia nr. 324 din 01.10.2019 cu privire la reîncadrarea domnului Jr. Stefan Ladislau Mednyanszky in functia publica specifica de Secretar General al Judetului, grad II
 • Dispozitia nr. 323 din 01.10.2019 privind numirea domnului ec. Scaueru Silviu pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in functia publica de executie, vacanta, de Consilier clasa I, grad superior din cadrul Unititii de Management si Implementarea Proiectelor cu Finantare din POIM a Serviciului de Utilitati-Publice - Directia Tehnica-Investitii, Dezvoltare Teritoriala a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti

SEPTEMBRIE

 

 • Dispozitia nr. 322 din 30.09.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocupării functiilor de executie in regim contractual, vacante, de Inspector clasa IA-3 posturi si Inspector de specialitate grad Il-1 post in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism al Directiei Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism organizat in data de 22.10.2019
 • Dispozitia nr. 321 din 30.09.2019 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Licitatie deschisa a contractului cu obiectul: Servicii de supervizare prin diriginti de santier si asistenta tehnica pentru beneficiar in managementul proiectului ptr. obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare drumuri judetene, judetul Mehedinti - DJ562A [Gruia (int.DN56C) - Rogova (int.DN56A)J; DJ563 (int.DN56A - Oprisor (int.DJ561A) ]; DJ561A [Opriaor (int.DJ563)- Balacita (int. DJ606)- Gvardinita - Bicles - int. DJ606A (Plopi)l; DJ606A [ int.DJ561 A - Plopi - Izvoralu (int.DJ561A)]; DJ561A [ int. DJ606A - Timna - int. DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) - Grozesti - Pasarani - lim. jud. Gorj]" Lot 5 - DJ607: Strehaia (intersectie cu DN 67 A) - Grozesti - limita judet Gorj. Lungimea traseului inclusa in proiect este de 26,018 km
 • Dispozitia nr. 320 din 27.09.2019 privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2019
 • Dispozitia nr. 319 din 27.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin
 • Dispozitia nr. 318 din 27.09.2019 privind numirea de catre Presedintele Consiliului Judetean Mehedinti a unui reprezentant din cadrul aparatului de specialitate, care sa faca parte in calitate de membru din Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva ,,Constantin Pufan", pe durata anului scolar 2019 – 2020
 • Dispozitia nr. 317 din 27.09.2019 privind deplasarea reprezentantilor Consiliului Judetean Mehedinti in Italia, la Imola, in perioada :30.09.2019-04.10.2019, pentru vizita de studiu din cadrul proiectului WINPOL
 • Dispozitia nr. 316 din 27.09.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor de consultanta tehnica in domeniul managementului de proiect pentru obiectivul de investitie/proiectul "Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin", Cod SMIS: 123746
 • Dispozitia nr. 315 din 23.09.2019 Privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa dispoziţiei nr. 310/20.09.2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mehedinţi
 • Dispozitia nr. 314 din 23.09.2019 privind numirea domnului ing. Trocan Constantin pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in functia publica de executie, vacanta, de Consilier clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene - Directia Tehnica-Investitii, Dezvoltare Teritoriala al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 313 din 20.09.2019 privind acordarea gradatiei 2 corespunzatoare trasei de vechime in munca, domnisoarei VUVREA ANA - MARIA GIORGIANA - Consilier juridic clasa I, grad asistent, gradaţia 1 in cadrul Biroului Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti.
 • Dispozitia nr. 312 din 20.09.2019 privind constituirea .comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Procedura simplificata a contractului cu obiectul: ,,Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului  si executie lucrari pentru obiectivul de investitie Reabilitare / Modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I şi II"
 • Dispozitia nr. 311 din 20.09.2019 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru ,,Iluminat arhitectural al monumentului comemorativ sculptura cap megalitic Decebal"
 • Dispozitia nr. 310 din 17.09.2019 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 309 din 17.09.2019 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 308 din 13.09.2019 privind aprobarea modalitatii proprii de executare a lucrarilor cu focul deschis
 • Dispozitia nr. 307 din 13.09.2019 privind organizarea echipei de interventie pentru salvarea utilizatorilor, evacuarea bunurilor si stingerea incendiilor la nivelul Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 306 din 13.09.2019 privind aprobarea masurilor pentru sezonul rece si a masurilor speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase
 • Dispozitia nr. 305 din 13.09.2019 privind reglementarea fumatului la nivelul Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 304 din 13.09.2019 privind aprobarea Instructiunilor de asigurare a conditiilor de evacuare si de salvare a utilizatorilor in siguranta in caz de incendiu, colectarea si evacuarea ambalajelor combustibile 
 • Dispozitia nr. 303 din 13.09.2019 privind instruirea salariatilor Consiliului Judetean Mehedinti in domeniul situatiilor de urgent
 • Dispozitia nr. 302 din 13.09.2019 Privind constituirea Comisiei de recepţie a serviciilor rezultate în urma derulării contractului de achiziţie publică nr. 11924/11.09.2019 – prestare servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Reabilitate/Modernizare DJ 670 Malovăţ (DN67) – Marga L = 21,350 km”, Cod SMIS.:117250
 • Dispozitia nr. 301 din 12.09.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativa pentru CIUCIU ION
 • Dispozitia nr. 300 din 12.09.2019 privind constituirea Comisiei de evaluare si selectie a entitatilor de drept privat in vederea depunerii unui proiect in cadrul Programului RO-CUL TURA
 • Dispozitia nr. 299 din 12.09.2019 privind deplasarea reprezentantilor Consiliului Judetean Mehedinti in Spania, la Zaragoza, in perioada 15-19.09.2019
 • Dispozitia nr. 298 din 11.09.2019 privind suspendarea la cerere, a raporturilor de serviciu ale doamnei Birlea Amalia Aura - Consilier clasa I, grad principal, gradatia 2 in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativi, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilititi Publice, Directia Tehnici - Investitii, Dezvoltare Teritoriali, pentru crsterea copilului, in virsta de pina la doi ani
 • Dispozitia nr. 297 din 11.09.2019  privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2019
 • Dispozitia nr. 296 din 10.09.2019 privind actualizarea comisiei de avizare a majorarii salariale pentru salariatii nominalizati in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare si stabilirea procedurii de acordare a acestor majorari
 • Dispozitia nr. 295 din 04.09.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 13946/27.11.2017 - prestare servicii de informare si publicitate
 • Dispozitia nr. 294 din 03.09.2019 privind numirea doamnei PITIC LUMIN ITA, prin detasare, in functia publica de executie, vacanta, de Consilier clasa I, grad asistent, gradatia 4 din cadrul Serviciului Avizari, Autorizari, Control, Urbanism si Amenajarea Teritoriului -Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 • Dispozitia nr. 293 din 03.09.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 4068/29.03.2019 -prestare servicii de informare si publicitate
 • Dispozitia nr. 292 din 02.09.2019 privind acordarea gradatiei 5 corespunzatoare transei de vechime in munca, doamnei LAZAR MIHAELA LAURA -Inspector, clasa I, grad superior, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Resurse Umane-Directia Resurse Umane, Administrativ,, Informatica si Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 291 din 02.09.2019 privind acordarea gradatiei 2 corespunzatoare transei de vechime in munca domnisoarei jr. VAMVU EPURE ANDA ECATERINA ELISABET A - Consilier juridic cl. I, grad asistent, gradatia 1 in cadrul Compartimentului Contencios, Viza de Legalitate -Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 290 din 02.09.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de conducere, vacanta, de Director executiv, grad II din cadrul Directiei Juridice, Administratie Publica Locala organizat in data de 08 octombrie 2019
 • Dispozitia nr. 289 din 02.09.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de conducere, vacanta, de Director executiv, grad II din cadrul Directiei Resurse Umane, Administrativ, lnformatica si Administrare Portal organizat in data de 09 octombrie 2019

 

 • AUGUST

  Dispozitia nr. 288 din 30.08.2019 privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor conform contractului nr. 16423/13.12.2018 incheiat intre Consiliul Judetean Mehedinti, in calitate de achizitor si SC IMSATIE DROBETA SRL Drobeta Turnu Severin, in calitate de executant, avand ca obiect Reabilitare si reparatii a instalatiei electrice a sediului Centrului Militar Judetean

  Dispozitia nr. 287 din 30.08.2019 privind modificarea Dispozitiei nr. 589/18.12.2018 referitoare la constituirea Unitatii de Implementare a proiectului "Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin", finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

  Dispozitia nr. 286 din 30.08.2019 Privind prelungirea detaşării d-nei Cenea Nicoleta, pe postul în regim contractual, vacant, de Îngrijitor în cadrul Compartimentului Administrativ, Personal de Deservire  Direcţia Resurse Umane, Administrativ, Informatică şi Administrare Portal

  Dispozitia nr. 285 din 30.08.2019 privind modificarea Dispozitiei nr. 256/25.07.2019 referitoare la constituirea echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare, extindere si dotare U.P.U. - imbunititirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport"

  Dispozitia nr. 284 din 29.08.2019 privind prelungirea detasarii doamnei jr. lanculescu Doriana Naziana, in functia publica de executie, vacanta, de Consilier juridic, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Contencios, Viza de Legalitate - Directia Juridica, Administratie Publica Locala

  Dispozitia nr. 283 din 29.08.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativa pentru UNGUREANU ELEODOR-DARIUS

  Dispozitia nr. 282 din 23.08.2019 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 281 din 21.08.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a produselor achizitionate pentru dotarea obiectivului de investitii " Centrul Regional de Afaceri Dunarene - Gura Vaii"

  Dispozitia nr. 280 din 20.08.2019 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Licitatie deschisa a contractului cu obiectul: Servicii de proiectare si asistenta tehnica la obiectivul ,,Reabilitare/Modernizare DJ607C,Ciresu-Podeni-Malarisca-Balta (DJ670), L=37,157 km"

  Dispozitia nr. 279 din 20.08.2019 Privind acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru persoanele încadrate cu handicap grav sau accentuat, d-nei Ulmet Elena Daniela, consilier juridic, clasa I, grad superior – Serviciul Investiţii, Lucrări Publice, Administrarea şi  Gestionarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene, Direcţia Tehnică – Investiţii,Dezvoltare Teritorială al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mehedinţi

  Dispozitia nr. 278 din 19.08.2019 privind constituirea de catre Presedintele Consiliului Judetean Mehedinti a unei comisii pentru verificarea aspectelor sesizate prin adresa nr. 10153/30.07.2019 si adresa nr. 10880/19.08.2019

  Dispozitia nr. 277 din 19.08.2019 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Procedura simplificata a contractului cu obiectul: ,,Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie Reabilitare/Modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II"

  Dispozitia nr. 276 din 14.08.2019 privind desemnarea a doi reprezentanti din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti care sa faca parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului cu obiectul " Delegarea prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv colectarea separata, administrarea statiei de transfer zonala, administrarea post inchidere a depozitelor neconforme inchise, transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate, fara a aduce atingeri fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, din judetul Mehedinti

  Dispozitia nr. 275 din 14.08.2019 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Licitatie deschisa a contractului cu obiectul: Servicii de supervizare prin diriginti de santier si asistenta tehnica pentru beneficiar in managementul proiectului ptr. obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare drumuri judetene, judetul Mehedinti -DJ562A [Gruia (int.DN56C) -Rogova (int.DN56A)J; DJ563 {int.DN56A-Opsor (int.DJ56IA) ]; DJ56IA [Oprisor (int.DJ563)¬Balacita (int. DJ606) -Gvardinita -Bicles -int. DJ606A (Plopi)J; DJ606A [ int.DJ561 A-Plopi -Izvoralu (int. DJ561A)J; DJ561A [ int. D.J606A-Timna -int. DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) -Grozesti -Pasarani -lim. jud. Gorj ", Anunt de participare CN 1012884/08.07.2019

  Dispozitia nr. 274 din 09.08.2019 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Licitatie deschisa a contractului cu obiectul: Servicii de proiectare si asistenta tehnica la obiectivul ,,Reabilitare/Modernizare DJ670 Malovat (DN67) - Marga, L=21,350 km"

  Dispozitia nr. 273 din 08.08.2019 privind modificarea Dispozitiei nr.67/04.03.2019 referitoare la constituirea echipei de implementare a proiectului ,,Extindere infrastructura educationala - Centrul scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan"

  Dispozitia nr. 272 din 08.08.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a numelui de familie pe cale administrativa pentru MIHAI MADALINA

  Dispozitia nr. 271 din 08.08.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a numelui de familie pe cale administrativa pentru NECHIFOR ALIN-CONSTANTIN

  Dispozitia nr. 270 din 07.08.2019 privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2019

  Dispozitia nr. 269 din 06.08.2019 privind constituirea Unitatii de Implementare a proiectului "MOMAr - Models of Management for Singular Rural Heritage"(MOMAr - Modele de Management pentru Patimoniul Rural Unic), finantat in cadrul Programului Interreg Europe

  Dispozitia nr. 268 din 05.08.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 8813 din 02.07.2019 avand ca obiect prestare servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului "Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate lntegrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin", Cod SMIS: 123746

  Dispozitia nr. 267 din 05.08.2019 privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul "Reabilitarea DJ 606 C limita judetului Dolj - Tantaru- Buicesti - DN 6 judetul Mebedinti

  Dispozitia nr. 266 din 05.08.2019 privind modificarea Dispozitiei nr. 62/27.02.2018 referitoare la constituirea Unitatii de lmplementare a proiectului "imbunatatirea conectivitătii in zona de est a judetului Mehedinti", finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

  Dispozitia nr. 265 din 05.08.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de conducere, vacanta, de Sef serviciu grad II din cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare -Directia Economica al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti, organizat in data de 17 septembrie 2019

  Dispozitia nr. 264 din 05.08.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie, vacanta, de Consilier clasa I, grad superior din cadrul Unitatii de Management si Implementarea Proiectelor cu Finantare din POIM, Serviciului de Utilitati Publice -Directia Tehnica-Investitii, Dezvoltare Teritoriala a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti, organizat in data de 18 septembrie 2019

  Dispozitia nr. 263 din 05.08.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de conducere, vacanta, de Arhitect - sef, grad II din cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului organizat in data de 19 septembrie 2019

  Dispozitia nr. 262 din 05.08.2019 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse în vederea atribuirii prin procedura simplificata proprie a contractului cu obiectul: "Servicii de paza si intervenfie rapida cu personal specializat la obiectivele din cadrul Consiliului Judetean Mehedinti"

  Dispozitia nr. 261 din 01.08.2019 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti

  IULIE

  Dispozitia nr. 260 din 30.07.2019 privind incetarea raporturilor de munca ale domnului Tiganasu Nicolae Marian -Inspector de specialitate gr. I A, in cadrul Compartimentului Autorizare si Monitorizare Activitate Transport, Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, cu Consiliul Judetean Mehedinti, prin acordul partilor 

  Dispozitia nr. 259 din 29.07.2019 privind devansarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare

  Dispozitia nr. 258 din 26.07.2019 privind numirea doamnei Istodoroniu lonela - Diana, prin transfer in interesul serviciului, in functia publica de cxecutie, vacanta, de Inspector clasa I, grad asistent din cadrul Compartimentului Avizari-Autorizari, Control, Serviciul Avizari-Autorizari, Control, Urbanism si Amenajarca Teritoriului - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului

  Dispozitia nr. 257 din 26.07.2019 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 256 din 25.07.2019 privind completarea Dispozitiei nr. 259/12.04.2018 referitoare la constituirea echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare, extindere si dotare U.P.U. - imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport"

  Dispozitia nr. 255 din 23.07.2019 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Procedura simplificata a contractului cu obiectul: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru "Reabilitare DJ 564 pe tronsonul Danceu(asfalt)- Jiana(asfalt)"

  Dispozitia nr. 254 din 19.07.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie, vacanta, de Consilier clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene- Directia Tehnica-lnvestitii, Dezvoltare Teritoriala a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti, organizat in data de 22 august 2019

  Dispozitia nr. 253 din 19.07.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice, vacanta, de Inspector clasa I, grad principal in cadrul Compartimentului Avizari-Autorizari, Control, Serviciul Avizari-Autorizari, Control, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului organizat in data de 22.08.2019

  Dispozitia nr. 252 din 19.07.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice, vacanta, de Inspector clasa I, grad debutant in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Banca de Date Urbane, GIS, Serviciul Avizari, Autorizari, Control, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului organizat in data de 22.08.2019

  Dispozitia nr. 251 din 19.07.2019 privind modificarea raporturilor de serviciu ale domnului MARI IONUT GABRIEL - Consilier clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, Serviciul de Utilitati Publice al Directiei Tehnice - Investitii, Dezvoltare Teritoriala prin transfer in interesul serviciului, in cadrul Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Mehedinti

  Dispozitia nr. 250/18.07.2019 Privind constituirea comisiei de vanzare si a comisiei de contestatii pentru vanzarea spatiilor medicale, proprietatea privata a judetului Mehedinti

  Dispozitia nr. 249 din 18.07.2019 privind modificarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE

  Dispozitia nr. 248 din 15.07.2019 privind modificarea si completarea dispozitiei Presedintetui Consiliului Judetean Mehedinti nr. 228/24.06.2019

  Dispozitia nr. 247 din 15.07.2019 privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2019

  Dispozitia nr. 246 din 15.07.2019 privind aprobarea cererii-de schimbare a prenumelui pe cale administrativa pentru MANAFU GABRIELA

  Dispozitia nr. 245 din 12.07.2019  privind incetarea suspendarii si constatarea incetarii de drept a raporturilor de serviciu ale dloamnei Guran Codruta Ilona - Inspector cl sa I, grad principal, gradatia 3 in cadrul Compartimentului indrumare lnstitutii Subordonate Consiliului Judetean, Primarii - Directia Resurse Umane, Administrativ, Infprmatica si Administrare Portal

  Dispozitia nr. 244 din 12.07.2019 privind incetarea detasarii doamnei PITIC LUMINITA - Referent clasa III, grad superior, gradatia 4 din cadrul Serviciului Aviziri, Autoriziri, Control, Urbanism si Amenajare Teritoriului- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 

  Dispozitia nr. 243 din 12.07.2019 privind incetarea suspendarii la cerere a raporturilor de serviciu ale domnului MARI IONUTGABRIEL  - Consilier clasa la I, cerere grad a superior din cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitatii Publice, Serviciul de Utilitati Publice al Directiei Tehnice, Investitii, Dezvoltare Teritoriala 

  Dispozitia nr. 242 din 11.07.2019 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 241 din 10.07.2019 privind actualizarea componentei Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 240 din 10.07.2019 privind constituirea comisiei de predare primire a obiectivului de investitii Muzeul de Arta Drobeta Turnu Severin ca amplasament liber de orice sarcini, in vederea inceperii lucrarilor conform contractului nr.3381/18.03.2019, incheiat intre Consiliul Judetean

  Mehedinti, in calitate de Achizitor si Asocierea Research Consorzio Stabile S.C.A.R.L (lider de asociere)-Groma Societa' di lngegneria Societate cu Raspundere Limitata Simplificata, in calitate de Executant

   

  Dispozitia nr. 239 din 05.07.2019 pivind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Reparatii invelitoare acoperis la Centrul Militar Judetean Mehedinti"

  Dispozitia nr. 238 din 05.07.2019 privind prelungirea detasarii domnului LUPU ALEXANDRU, pe postul in regim contractual, vacant, de Sofer tr. I, gradatia 3 din cadrul Compartimentului Administrativ, Personal de Deservire - Directia Resurse Umane, Adminirtrativ, Informatica si Administrare Portal

  Dispozitia nr. 237 din 05.07.2019 Privind deplasarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mehedinţi în Serbia, Kladovo, în data de 05.07.2019

  IUNIE

  Dispozitia nr. 236 din 27.06.2019 privind promovarea doamnei ec. MINDRECI IONELIA ELENA din functia publica de executie de Consilier clasa I, grad principal, gradatia 3 in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 3 in cadrul Compartimentului Resurse Umane - Directia Resurse Umane, Administrativ, Informatica si Administrare Portal

  Dispozitia nr. 235 din 27.06.2019 privind prelungirea detasarii doamnei PITIC LUMINITA, in functia publica de executie, vacanta, de referent clasa III, grad superior, gradatia 4 din cadrul Serviciului Avizari, Autorizari, Control, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 234 din 26.06.2019 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Licitatie deschisa a contractului cu obiectul: Executie de lucrari pentru obiectivul ,,Lotul 5 - DJ 607: Strehaia (intersectie cu DN 67 A) - Grozesti - limita judet Gorj'' din cadrul proiectului ,,Reabilitare si modernizare drumuri judetene, judetul Mehedinti - DJ562A [Gruia (int.DN56C) - Rogova (int.DN56A); DJ563 [int.DN56A - Oprisor (int.DJ561A) ; DJ561A [Oprisor (int.DJ563) - Balacita (int. DJ606) - Gvardinita - Bicles - int. DJ606A (Plopi)J; DJ606A [ int.DJ561 A - Plopi - Izvoralu (int. DJ561A);DJ561A [ int. DJ606A - Timna - int DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) - Grozesti - Pasarani - lim. jud. Gorj]", Anunt de participare nr.CN 1011561

  Dispozitia nr. 233 din 26.06.2019 privind aprobarea rezultatului final al proiectului de management castigator pentru ocuparea functiei de mananger al Bibliotecii Judetene "I.G. Bibicescu " pentru o perioada de 5 ani

  Dispozitia nr. 232 din 25.06.2019 privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2019

  Dispozitia nr. 231 din 25.06.2019 pentru modificarea Dispozitiei nr. 226 din 21.06.2019 privind  convocarea Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 230 din 25.06.2019  privind constituirea comisiei de preluare a echipamentelor si programului informatic pentru acces control si monitorizare personal

  Dispozitia nr. 229 din 25.06.2019 privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2019

  Dispozitia nr. 228 din 24.06.2019 privind constituirea de catre Presedintele Consiliului Judetean Mehedinti a unei comisii pentru verificarea aspectelor sesizate prin Adresa nr.7153/SJC/CA/22.05.2019

  Dispozitia nr. 227 din 24.06.2019 Privind constituirea de către Preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi a unei comisii pt. verificarea aspectelor sesizate prin Adresa nr. 7153/SJC/CA/22.05.2019

  Dispozitia nr. 226 din 21.06.2019 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 225 din 19.06.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a numelui de familie pe cale administrativa pentru LASCULESCU ELENA-NATALIA

  Dispozitia nr. 224 din 19.06.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativa pentru STUPARU DAVID-CONSTANTIN

  Dispozitia nr. 223 din 19.06.2019 privind promovarea temporara a domnului ec. Croitoru Valentin - Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare, Directia Economica in functia publica de conducere, temporar vacanta, de Director executiv adjunct gradul II al Directiei Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turisrn, pana la revenirea titularului postului

  Dispozitia nr. 222 din 12.06.2019 privind constituirea Comisiei de preluare prin protocol de predare - primire a obiectivului de investitii Muzeul de Arta Drobeta Turnu Severin in vederea implementarii proiectului Consolidare, reabilitare si restaurare Muzeul de Arta Drobeta Turnu Severin

  Dispozitia nr. 221 din 11.06.2019 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 220 din 10.06.2019 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Licitatie deschisa a contractului cu obiectul: Servicii de supervizare prin diriginti de santier si aistenta tehnica pentru beneficiar in managementul proiectului ptr. obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare drumuri judetene, judetul Mehedinti- DJS62A [Gruia (int.DNS6C) - Rogova (int.DN56A)); DJ563 (mt.DN56A - Opsor (int.DJ561A) ]; DJ561A [Oprisor (int.DJ563) -Balacita (int. DJ606) - Gvardinita - Bicles - int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561 A - Plopi - lzvoralu (int. DJ561A)]; DJ561A ( int. DJ606A-Timna- int. DN6); DJ607 (int. DN67A (Strehaia)¬Grozesti - Pasarani - lim. jud. Gorj]"

  Dispozitia nr. 219 din 07.06.2019 privind inlocuirea unui reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti, numit prin Dispozitia or. 34/06.02.2019 a Presedintelui Consiliului Judetean Mehedinti sa faca parte din Consiliul de Administraţie al Spitalului Judetean de Urgenta - Drobeta Tr. Severin, In calitate de membru permanent

  Dispozitia nr. 218 din 07.06.2019 privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2019

  pentru organizarea si desfasurarea Procedurii simplificate proprii de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in anexa nr.2 la Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu valoarea estimata fara TV A mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin.(l ), lit. d)

  Dispozitia nr. 217 din 06.06.2019 privind detasarea domnului MIHART ION - Consilier din cadrul Cabinetului Presedintelui, pe postul in regim contractual, temporar vacant, de Consilier juridic IA, gradatia 5 din cadrul Serviciului Managementul Calitatii Serviciilor Medicale -Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin

  Dispozitia nr. 216 din 05.06.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 4936/16.04.2019 -prestare servicii de informare si publicitate

  Dispozitia nr. 215 din 05.06.2019 privind deplasarea reprezentantilor Consiliului Judetean Mehedinti in Bulgaria, la Varna, in perioada 10-11.06.2019

  Dispozitia nr. 214 din 05.06.2019 privind numirea, temporara, a domnului Serban Anghel - lonut in functia contractuala, vacanta, de Director de cabinet, gradatia 2 din cadrul Cabinetului Presedintelui al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 213 din 05.06.2019 privind modificarea contractului individual de munca al domnului Mihart Ion - Consilier, gradatia 5 din cadrul Cabinetului Presedintelui al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti

  Dispozitia nr. 212 din 04.06.2019 privind inlocuirea doamnei IORDACHE ANA, membru al Comisiei de concurs pentru concursul de management organizat in vederea ocuparii functiei de manager al Biblioteci Judetene I.G. Bibicescu, urmare a renuntarii din proprie initiativa la mandate

  MAI

 

 • Dispozitia nr. 211 din 30.05.2019 privind suspendarea, la cerere a raporturilor de serviciu ale domnului MARI IONUT GABRIEL - Consilier clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa Monitorizarea serviciilor comunitare de Utilitati Publice Serviciul de Utilitati Publice - Directia Tehnica - lnvestitii, Dezvoltare Teritoriala, pentru interese personale, pe o perioada de 6 luni
 • Dispozitia nr. 210 din 30.05.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 2456/27 .02.2019 - prestare servicii de informare si publicitate
 • Dispozitia nr. 209 din 29.05.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a numelui de familie pe cale administrativa pentru BIRLIBA MIHAELA-LUIZA
 • Dispozitia nr. 208 din 29.05.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativa pentru MANCESCU MARIET-COSMIN
 • Dispozitia nr. 207 din 29.05.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a numelui de familie pe cale administrativa pentru TINTOS RAMONA-DORINA
 • Dispozitia nr. 206 din 28.05.2019 privind indreptarea erorii materiale din dispozitia nr. 201/23.05.2019 referitoare la constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 3753/22.02.2019-prestare servicii de informare si publicitate
 • Dispozitia nr. 205 din 28.05.2019 privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2019
 • Dispozitia nr. 204 din 27.05.2019 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 203 din 23.05.2019 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Mehedinti
 • Dispozitia nr. 202 din 23.05.2019  privind constituirea comisiei pentru constatarea realitatii executarii lucrarilor facturate si decontate Ia obiectivele de investitii ale UATJ Mehedinti si SJU Dr. Tr. Severin
 • Dispozitia nr. 201 din 23.05.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 3753/22.02.2019 - prestare servicii de informare si publicitate
 • Dispozitia nr. 200 din 20.05.2019 privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2019
 • Dispozitia nr. 199 din 16.05.2019 privind promovarea temporara a domnului Isuf Constantin Alin - Consilier clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, Serviciul de Utilitati Publice - Directia Tehnica-Investitii, Dezvoltare Teritoriala, pe functia publica de conducere, vacanta, de Director executiv gradul II al Directiei Resurse Umane, Administrativ, Informatica si Administrare Portal, pana la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult mult de 6 luni intr-un an calendaristic
 • Dispozitia nr. 198 din 16.05.2019 privind promovarea temporara a doamnei jr. Ianculescu Doriana Naziana - Consilier juridic clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Contencios, Viza de Legalitate - Directia Juridica, Administratie Publica Locala, pe functia publica de conducere, vacanta, de Director executiv gradul II al Directiei Juridice, Administratie Publica Locala, pana la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult mult de 6 luni intr-un an calendaristic
 • Dispozitia nr. 197 din 16.05.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a numelui de familie pe cale administrativa pentru CIOARA MARIA-EUGENIA
 • Dispozitia nr. 196 din 16.05.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a numelui de familie pe cale administrativa pentru CIOARA ILIE
 •  Dispozitia nr. 195 din 16.05.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a numelui de familie pe cale administrativa pentru DUTESCU ANDY-FLORIN-IULIAN
 • Dispozitia nr. 194 din 16.05.2019 privind aprobarea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativa pentru VOICAN PATRU
 • Dispozitia nr. 193 din 16.05.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in gradul imediat superior celui detinut de functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 192 din 15.05.2019 privind numirea doamnei jr. ULMET ELENA DANIELA in functia publica de executie de Consilier juridic clasa I, grad superior, gradatia 3 din cadrul Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene din Directia Tehnica-lnvestitii, Dezvoltare Teritoriala
 • Dispozitia nr. 191 din 15.05.2019 privind numirea doamnei jr. SOCITE SILVIA in functia publica de executie de Consilier juridic clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului  Administrarea Patrimoniului Public si Privat din Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
 • Dispozitia nr. 190 din 15.05.2019 privind numirea domnului SANFIROIU CRISTINEL in functia publica de executie de Referent de specialitate clasa II, grad principal, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Informatica, Administrare Portal si Relatia cu Mass-Media din Directia Resurse Umane, Administrativ, Informatica si Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 189 din 15.05.2019 privind numirea domnului BOSTINA. LIVIU CATALIN in functia publica de executie de Referent de specialitate clasa II, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Indrumare Institutii Subordonate Consiliului Judetean, Primarii din Directia Resurse Umane, Administrativ, Informatica si Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 188 din 15.05.2019 privind numirea domnului DAOGARU DRAGOS CONSTANTIN in functia publica de executie de Inspector clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Indrumare Institutii Subordonate Consiliului Judetean, Primării din Directia Resurse Umane, Administrativ, Informatica si Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 187 din 15.05.2019 privind numirea doamnei LAZAR MIHAELA LAURA in functia publica de executie de Inspector clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Compartimentului Resurse Umane din Directia Resurse Umane, Administrativ, Informatica si Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 186 din 15.05.2019 privind numirea doamnei ec. MINDRECI IONELIA ELENA in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad principal, gradatia 3 din cadrul Compartimentului Resurse Umane din Directia Resurse Umane, Administrativ, Informatica si Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 185 din 15.05.2019 privind numirea doamnei jr. ISPAS CAMELIA EUGENIA in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 3 din cadrul Compartimentului Resurse Umane din Directia Resurse Umane, Administrativ, Informatica si Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 184 din 15.05.2019 privind numirea doamnei ec. CRETESCU VIORICA in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Resurse Umane din Directia Resurse Umane, Administrativ, Informatica si Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 183 din 15.05.2019 privind numirea doamnei NEDELCU-HOLTEA GEORGIANA-OANA in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrulCompartimentului Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean din Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii - Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 182 din 15.05.2019 privind numirea doamnei CIOCARDA MARINELA in functia in regim contractual de executie de Stenodactilograf tr.IA, gradatia 3 din cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean din Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii -Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 181 din 15.05.2019 privind numirea doamnei BANCIU ALINA in functia publica de executie de Referent de specialitate clasa II, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean din Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii -Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 180 din 15.05.2019 privind numirea doamnei DAESCU MARIANA JANINA in functia publica de executie de Inspector clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean din Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii -Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 179 din 15.05.2019 privind numirea doamnei POPESCU NICOLITA in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean din Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii -Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 178 din 15.05.2019 privind numirea doamnei BABONIU DORA in functia in regim contractual de executie de Referent grad I, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Petitii, Arhiva, Relatii cu Publicul, Editare Monitorul Oficial al Judetului din Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii -Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 177 din 15.05.2019  privind numirea doamnei IBRION STEFANA in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Petitii, Arhiva, Relatii cu Publicul, Editare Monitorul Oficial al Judetului din Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii -Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 176 din 15.05.2019 privind numirea doamnei CATRINA AMALIA in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Compartimentului Petitii, Arhiva, Relatii cu Publicul, Editare Monitorul Oficial al Judetului din Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii -Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 175 din 15.05.2019 privind numirea domnului CAZACU RADU in functia publica de executie de Consiller class I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Petitii, Arhiva, Relatii cu Publicul, Editare Monitorul Oficial al Judetului din Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii -Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 174 din 15.05.2019 privind numirea doamnei jr. CÎTU MARCELA DIONISA in functia publica de conducere de sef serviciu Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii, grad II din Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 173 din 15.05.2019 privind numirea domnului jr. VÎLCU ANDREI in functia publica de executie de Consilier juridic clasa I, grad debutant din cadrul Compartimentului Contencios, Viza de Legalitate din Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 172 din 15.05.2019 privind numirea domnisoarei jr. VAMVU EPURE ANDA ECATERINA ELISABETA in functia publica de executie de Consilier juridic clasa I, grad asistent, gradafia I din cadrul Compartimentului Contencios, Viza de Legalitate din Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 171 din 15.05.2019 privind numirea temporara, pe perioada detasarii, a doamnei jr. IANCULESCU DORIANA NAZIANA in functia publica de executie de Consilier juridic clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Compartimentului Contencios, Viza de Legalitate din Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 170 din 15.05.2019 privind numirea doamnei jr. PIROI ELENA SILVIA in functia publica de executie de Consilier juridic clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Compartimentului  Comtencios, Viza de Legalitate din Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 169 din 15.05.2019 privind numirea doamnei jr. SANFIROIU ALINA SORINA in functia publica de executie de Consilier juridic clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Contencios, Viza de Legalitate din Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 168 din 15.05.2019 privind numirea domnului jr. CHIRITA. IANCU in functia publica de executie de Consilier juridic clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Contencios, Viza de Legalitate din Directia Juridica, Administratie Publica Locala
 • Dispozitia nr. 167 din 15.05.2019 privind numirea doamnei jr. ROSOGA PAULA CLARA in functia publica de executie de Consilier juridic clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Serviciului Contabilitate, Resurse Materiale, Evidenta Patrimoniului din Directia Economica
 • Dispozitia nr. 166 din 15.05.2019 privind numirea doamnei ec. DESPA NICOLCEA MARIANA in functia publica de executie de Consllier clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Serviciului Buget¬ Finante, Colectarea Creantelor Bugetare din Directia Economica
 • Dispozitia nr. 165 din 15.05.2019 privind numirea domnului ec. DOBRE LIVIU COSMIN in functia publica de executie de Inspector clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare din Directia. Economica
 • Dispozitia nr. 164 din 15.05.2019 privind numirea domnului ec. BECHERU NICOLAE in functia publica de,executie de Consilier clasa I, grad superior, gradafia 5 din cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare din Directia Economica
 • Dispozitia nr. 163 din 15.05.2019 privind numirea doamnei ec. SUITARIU CRISTINA LILIANA in functia publica de executie de Inspector clasa I, grad principal, gradatia 4 din cadrul Serviciului Buget¬ Finante, Colectarea Creantelor Bugetare din Directia Economica
 • Dispozitia nr. 162 din 15.05.2019 privind numirea doamnei ec. PIEPTANATU ANETA in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare din Directia Economica
 • Dispozitia nr. 161 din 15.05.2019 privind numirea doamnei ec. MANGU RUXANDA ADELA in functia publica de execupe de Consiller clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Serviciului Buget¬ Finante, Colectarea Creantelor Bugetare din Directia Economica
 • Dispozitia nr. 160 din 15.05.2019 privind numirea domnului ec. CROITORU VALENTIN in functia publica de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare din Directia Economica
 • Dispozitia nr. 159 din 15.05.2019 privind numirea doamnei ec. VIJULIE MARIA LOREDANA in functia publică de executie de Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Serviciului Buget ¬Finante, Colectarea Creantelor Bugetare din Directia Economica
 • Dispozitia nr. 158 din 14.05.2019 privind constituirea comisiei de receptie finala pentru Modernizare DJ 671 B km 0+000-0+300 fi km 3+000-4+500, TRONSON km 3+000 - 4+265, L = 1,265 km,judetul Mehedinti
 • Dispozitia nr. 157 din 14.05.2019 Privind  mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice deţinute, a doamnei ec. STRINOIU ANCA – consilier cl. I, grad superior, gradaţia 5 din cadrul Comp. Resurse Uman, în cadrul Compartimentului Îndrumare Instituţii subordonate Consiliului Judeţean, Primării din Direcţia Resurse Umane, Administrativ, Informatică şi Administrare Portal
 • Dispozitia nr. 156 din 14.05.2019 privind mutarea definitiva cu repartizarea postului corespunzator functiei publice detinute, a doamnei ec. BURTICA ANCA LUMINITA-Consilier cl.I, grad superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Indrumare lnstitutii Subordonate Consiliului Judetean, Primarii in cadrul Serviciului Contabilitate, Resurse Materiale, Evidenta Patrimoniului din Directia Economic

 

 

APRILIE

 

 

MARTIE

FEBRUARIE

IANUARIE